+420 602 409 032

Košík: 0 zboží -

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Gastro Kafe CB s.r.o., IČ 280 79 060, se sídlem Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 16007, platné pro nákup zboží přes internetový obchod na internetové adrese http://eshop.gastrokafe.cz

1. Definice pojmů, rozhodné právo, příslušnost soudů

1.1.Společnost Gastro Kafe CB s.r.o., IČ 280 79 060, se sídlem Litvínovice 26, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 16007 (dále jen jako „prodávající“), provozovatel internetového obchodu na adrese http://eshop.gastrokafe.cz (dále pouze „ e-shop“), při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je zboží prodávajícího, s fyzickou nebo právnickou osobou (dále pouze „kupující“) postupuje podle těchto obchodních podmínek v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.2. Kupující objednáním zboží prostřednictvím e-shopu souhlasí s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat práva a povinnosti zde stanovené. Smluvní ujednání odporující těmto obchodním podmínkám mají před těmito obchodními podmínkami přednost.

1.3. Smlouvu kupní je možno uzavřít toliko v českém jazyce a české znění smlouvy je pro její výklad určující. Smluvní strany se dohodly, že právo, kterým se řídí jejich právní vztahy je právo české, a to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a pro řešení jejich sporů ze smlouvy kupní vzniklých jsou příslušné soudy české.

2. Uzavírání kupní smlouvy, objednávka, storno objednávky

2.1K uzavření smlouvy dochází potvrzením objednávky kupujícího, učiněné prostřednictvím e-shopu, prodávajícím. Prodávající potvrdí přijetí závazné objednávky kupujícímu emailem. Samotná nabídka zboží v e-shopu není návrhem na uzavření kupní smlouvy prodávajícím ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít. Kupující je odesláním objednávky vázán.

2.2. V e-shopu uvedené ceny, jakost a množství zboží jsou závazné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V rámci procesu objednávky jsou uvedeny i ceny a způsob dopravy zboží kupujícímu.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo telefonického ověření objednávek, jejichž cena přesahuje částku 100.000,- Kč za účelem předcházení škody dodáním zboží podle špatně nebo falešně vyplněných objednávek.

2.4. V případě, že kupující z jakéhokoliv důvodu má zájem na stornovaní učiněné objednávky, může kontaktovat prodávajícího na tel. čísle 602 409 032 s požadavkem na zrušení objednávky. Právní nárok na storno objednávky má kupující pouze v případě, kdy storno dojde prodávajícímu dříve nebo současně s objednávkou.

3. Platební podmínky, expedice, dodání a osobní odběr na prodejně

3.1. Prodávající doručuje zakoupené zboží prostřednictvím kurýrní společnosti PPL CZ s.r.o., IČ 251 94 798 (dále jen „přepravce “), zpravidla do následujícího pracovního dne po celé České republice. Objednávky přijaté do 11:00 jsou prodávajícím předány přepravci ještě téhož pracovního dne k doručení, objednávky přijaté po 11:00 jsou přepravci předány k přepravě následujícího pracovního dne. V případě, kdy objednané zboží není u prodávajícího fyzicky k dispozici k předání přepravci, předá je prodávající k přepravě bez prodlení poté, co je sám obdrží.

3.2. Zakoupené zboží doručované prostřednictvím přepravce včetně ceny přepravy se hradí dobírkou podle aktuálního ceníku přepravce. U zakoupeného zboží v ceně přesahující 5.000,- Kč s DPH a nepřekračující váhu 30kg hradí přepravu prodávající. Podmínky přepravy, sledování zásilek a další podrobnosti ohledně doručení se řídí pravidly přepravce dostupnými na internetové adrese www.ppl.cz .

3.3. Zakoupené zboží je možno si vyzvednout přímo na prodejně prodávajícího v Objekt Stecherova mlýnu Litvínovice 32, 319, 370 01 České Budějovice, otevírací doba Pondělí-Pátek 7:00-12:00 a 13:00-16:00.

3.4. Kupující je povinen převzít zboží na dohodnutém místě uvedeném v objednávce. Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu a případné vady uplatnit u přepravce.

3.5. Je-li třeba doručovat objednané zboží kupujícímu znovu nebo opakovaně z důvodů na straně kupujícího, zejména v důsledku toho, že si doručované zboží nepřevzal, nese kupující náklady spojené s opakovaným doručováním.

4. Některá zvláštní ustanovení při uzavírání smlouvy se spotřebitelem,

4.1. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem podrobně upravuje Část čtvrtá, Hlava I, Díl 4 občanského zákoníku. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (ust § 419 občanského zákoníku).

4.2. Spotřebitel má zejména právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků pro komunikaci na dálku ve lhůtě 14ti dnů ode dne dodání zboží (ust. § 1829 občanského zákoníku). V takovém případě je spotřebitel povinen zaslat nebo předat podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od podnikatele obdržel (ust. § 1831 odst. 1 občanského zákoníku). V případě vrácení zboží podnikateli nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží (ust. § 1820 odst. 1 písm. g a § 1832 občanského zákoníku).

4.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (ust. § 1837 písm. g) občanského zákoníku).

5. Odpovědnost za vady zboží, odstoupení od smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad, tedy zejména v dohodnutém množství, kvalitě, a s ujednanými vlastnostmi. V případě, že věc nemá dohodnuté vlastnosti, množství a kvalitu, může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu vadné součásti. S ohledem na podstatu vady, zejména lze-li ji odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na její bezplatné odstranění. Není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, může požadovat přiměřenou slevu (§ 2169 občanského zákoníku).

5.2. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí (ust. § 2161 odst. 2 občanského zákoníku).

5.3. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

7. Další práva a povinnosti

7.1. Kupující zasláním objednávky výslovně souhlasí s využitím prostředků pro komunikaci na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při uzavírání smlouvy prostřednictvím prostředků pro komunikaci na dálku si nese kupující sám.

7.2. Kupující odpovídá za likvidaci obalových a jiných materiálů doručených mu spolu s objednávaným zbožím. V případě, že nákup zboží je zatížen tzv. „recyklačním poplatkem“, není tento součástí ceny zboží a po jeho vypočtení bude kupujícímu vyúčtován samostatně současně se zbožím.

7.3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

7.4. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, adresy bydliště či sídla, IČ a DIČ, adresy elektronické pošty a telefonního čísla. Tyto údaje slouží prodávajícímu pro plnění jeho povinností ze smlouvy, daňových a jiných zákonem stanovených povinností. Prodávající neposkytne tyto údaje třetím osobám bez výslovného svolení prodávajícího. Prodávající může na adresu elektronické pošty zasílat svá reklamní sdělení, s čímž kupující souhlasí. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

7.5. Tyto Obchodní podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu a kupní smlouvu není možné uzavřít bez akceptace těchto obchodních podmínek.

7.6. Prodávající je oprávněn tyto podmínky kdykoliv měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za doby platnosti předchozích obchodních podmínek.

Gastro Kafe CB s.r.o.

Naše služby

Následujte nás

Powered By SlimOffice
Slim, s r. o. © 2015